Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

 1. Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στην ΕΔΙΣΥ ΑΕ με την εποπτεία και την επιμέλεια της Διεύθυνσης Γραμμής (στο εξής ΔΓ) και απευθύνεται σε κάθε επισκέπτη ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του περιεχομένου του και να λαμβάνει γνώση των δημοσιευμένων σε αυτόν πληροφορίες.

  1. Η ΔΓ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και χρήση δικτυακών τόπων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, στους οποίους παραπέμπουν αναρτημένοι σύνδεσμοι (links) στον παρόντα δικτυακό τόπο, είτε πρόκειται για λανθασμένη πληροφορία ή ζημία που μπορεί να επέλθει στους χρήστες από την προσπέλαση σε αυτούς.
  2. Η ΔΓ δεν φέρει ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή τεχνικές ανακρίβειες σε περιεχόμενο που αναρτάται από τρίτους στον παρόντα δικτυακό τόπο.
  3. Η ΔΓ δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προγενέστερης ενημέρωσης των χρηστών.
  4. Η ΔΓ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει κάθε πρόσβαση στους χρήστες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς υποχρέωση προγενέστερης ενημέρωσης των χρηστών ή αιτιολόγησης.
 2. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερη σε όλους τους επισκέπτες, εκτός από τον χώρο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπου η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και απευθύνεται σε χρήστες μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού της ΔΓ που έχουν εφοδιαστεί με ατομικό κωδικό (password) μέσω προστατευμένης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διαδικασίας, πιστοποιημένοι με εξατομικευμένη ψηφιακή ταυτότητα.

  1. Τόσο ο επισκέπτης όσο και ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και τις προϋποθέσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως δηλώνει την συγκατάθεση του. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε όρο χρήσης, οφείλει να μην επισκέπεται τον δικτυακό τόπο και να απόσχει της πρόσβασης σε αυτόν.
  2. Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με χρήση των κωδικών του τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο. Οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία επέλθει στον χρήστη από την πρόσβαση τρίτου με χρήση των κωδικών του, δε βαρύνει σε καμία περίπτωση την ΔΓ, τον ΟΣΕ ή την ΕΔΙΣΥ ΑΕ.
  3. Τόσο ο επισκέπτης όσο και ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού καi Διεθνούς Δικαίου και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, απέχοντας ταυτόχρονα από κάθε καταχρηστική ή βλαπτική ενέργεια (abuse) προς το περιεχόμενο, την διάταξη και την ανάρτηση του δικτυακού τόπου. Για οποιαδήποτε ζημία επέλθει στον δικτυακό τόπο λόγω καταχρηστικών ή / και βλαπτικών ενεργειών, ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης ή και ο επισκέπτης που τις προκάλεσε.
  4. Σε περίπτωση που ασκηθεί από τρίτο πρόσωπο κατά της ΔΓ, του ΟΣΕ ή και της ΕΔΙΣΥ ΑΕ, των οργάνων και συνεργατών του, οποιοδήποτε μέσο εννόμου προστασίας λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του χρήστη ή/και του επισκέπτη του δικτυακού τόπου, η ΔΓ, ο ΟΣΕ ή/και την ΕΔΙΣΥ ΑΕ, τα όργανα τους και συνεργάτες τους διατηρούν το νόμιμο δικαίωμα να απαιτήσουν την συμμετοχή του υπαιτίου χρήστη/επισκέπτη σε κάθε στάδιο της δικονομικής διαδικασίας καθώς και να αξιώσουν από τον υπαίτιο χρήστη ή/και επισκέπτη την καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης που θα προκύψει.
 3. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του εθνικού δικαίου (Ν.2472/1997, ΠΔ207/1998, ΠΔ79/2000 κλπ) όσο και του κοινοτικού δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ, Οδ. 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση, η ΔΓ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου.